Asset based financieren

Banken die asset based financiering aanbieden hebben doorlopend inzicht nodig in de dekkingswaarde van de debiteurenportefeuille.

Om de operationele inspanningen te minimaliseren die de bank voor het verkrijgen van dit inzicht moet verrichten, biedt d-basics een complete oplossing waarmee de kredietnemer automatisch de dekkingswaarde aan de bank kan rapporteren en waarbij de bank de controle heeft over de manier waarop die waarde wordt berekend.

Onderdelen van de Asset Based lending service

 • d-basics Collector verzamelt de benodigde informatie

  d-basics Collector kopieert de informatie - die nodig is voor de berekening van de dekkingswaarde  - automatisch uit de database van het boekhoudpakket

 • de Asset Based lending plug-in berekent automatisch de dekkingswaarde

  Met behulp van de geïmporteerde informatie berekent de Asset Based lending plug-in in d-basics Collector volledig automatisch de dekkingswaarde van de debiteurenportefeuille

 • d-basics Service Desk ondersteunt de kredietnemers bij het gebruik van de software

  De installatie, configuratie en het gebruik van d-basics Collector en de Asset Based lending plug-in wordt ondersteund door d-basics Service Desk.

Belangrijkste eigenschappen van de Asset Based lending service

D-basics verschaft banken - ter ondersteuning van het asset based financieringsproces - doorlopend inzicht in de dekkingswaarde van de debiteurenportefeuille van kredietnemers.

Automatische berekening dekkingswaarde debiteurenportefeuille

In het geval van asset based financiering is de hoogte van de financiering afhankelijk van de dekkingswaarde van de debiteurenportefeuille, het zogeheten 'gerelateerd krediet'. D-basics ondersteunt deze vorm van financieren door de dekkingswaarde periodiek volledig automatisch te berekenen.

 

Bank beheert instellingen

Bij het berekenen van de dekkingswaarde wordt aan de hand van een aantal controles vastgesteld of debiteuren en openstaande posten financierbaar zijn. De instellingen die bepalen hoe die controles worden uitgevoerd worden beheerd door de bank en kunnen alleen door de bank worden aangepast.

 

Kredietnemer verricht de daadwerkelijke berekening

Op basis van de door de bank beheerde instellingen wordt de dekkingswaarde - door de Asset Based lending plug-in in d-basics Collector - berekend op de computer van de kredietnemer waarna de uitkomst van de analyse naar de bank wordt verstuurd. Hierbij kan de gebruiker de instellingen van de analyse niet aanpassen.

 

d-basics Collector importeert de benodigde informatie

De volgende informatie is nodig voor het berekenen van de dekkingswaarde van de debiteurenportefeuille:

 • Debteuren stamgegevens
 • Debteuren openstaande posten
 • Crediteuren stamgegevens
 • Crediteuren openstaande posten

Deze informatie wordt door d-basics Collector automatisch geïmporteerd uit het boekhoudpakket van de kredietnemer.

Omdat d-basics Collector informatie kan importeren uit meer dan 800 verschillende soorten boekhoudpakketten, kan voor iedere kredietnemer een oplossing worden geboden.

Klik hier voor een lijst van ondersteunde boekhoudpakkketten

De informatie die uit het boekhoudpakket is geïmporteerd wordt opgeslagen in een versleutelde en met een wachtwoord afgeschermde database (die zich bevindt in de computeromgeving van de kredietnemer).

 

De Asset Based lending plug-in berekent de dekkingswaarde

De dekkingswaarde wordt - in het d-basics Collector - berekend met behulp van de Asset Based lending plug-in:

 • de dekkingswaarde wordt berekend op basis van actuele financiële informatie die door d-basic Collector uit het boekhoudpakket is gekopieerd
 • de instellingen die bij de berekening worden gebruikt staan onder controle van de bank en kunnen niet worden aangepast door de kredietnemer
 • het resultaat van de berekening wordt automatisch naar de bank gestuurd
 
 
 1. de bank beheert de instellingen
 2. d-basics collector importeert informatie
 3. d-basics Collector importeert instellingen
 1. de Asset based finnance plug-in berekent de dekkingswaarde
 2. de resultaten worden naar de bank gestuurd

Berekeningsmethodiek

De Asset Based lending plug-in kan aan de hand van de volgende controles bepalen of en in welke mate een debiteur of openstaande post mag worden meegeteld bij het bepalen van de dekkingswaarde:
Controle Toelichting Door bank beheerde instellingen
Debiteur met negatief openstaand bedrag Alle debiteuren met een negatief openstaande bedrag worden afgekeurd
 • Toepassen Ja/Nee
Intercompany Alle vorderingen op intercompany debiteuren worden afgekeurd
 • Toepassen Ja/Nee
Debiteur met te lage credit rating Alle vorderingen op debiteuren met een credit rating lager dan X worden afgekeurd (vereist importeren credit ratings debiteuren)
 • Toepassen Ja/Nee
 • credit rating
Incomplete adresgegevens Alle vorderingen op debiteuren met incomplete adresgegevens worden afgekeurd
 • Toepassen Ja/Nee
Uitgesloten landen Alle vorderingen op debiteuren uit afgekeurde landen worden afgekeurd
 • Toepassen Ja/Nee
 • Goedgekeurde / afgekeurde landen lijst
Debiteur met openstaande posten ouder dan X dagen Alle vorderingen op debiteuren met één vordering ouder dan X dagen worden afgekeurd
 • Toepassen Ja/Nee
 • X dagen
Compensatie debteur / crediteur Verrekent te ontvangen en te betalen bedragen als de debiteur ook een crediteur is
 • Toepassen Ja/Nee
Concentratie Als het totaal aan vorderingen op één debiteur groter is dan X% van het totaal aan openstaande posten dan worden vorderingen afgekeurd voor zover X% wordt overschreden (oudste vallen af).
 • Toepassen Ja/Nee
 • % concentratie
Negatieve openstaande posten Zorgt er voor dat vorderingen met een negatief bedrag ook worden meegerekend na overschrijden Y dagen (zie ook Staffel)
 • Toepassen Ja/Nee
Staffel Bepaalt  – op basis van ouderdom – voor welk percentage de goedgekeurde vorderingen mogen worden meegeteld bij de berekening van de dekkingswaarde.
 • Staffels (indien jonger dan X dagen dan voor Y% financierbaar)

Voorbeeld van dekkingswaarde rapport

Dit rapport is een voorbeeld van een dekkingswaarde rapport dat door de Asset Based lending plug-in kan worden gegenereerd.

Afhankelijk van de wensen van de bank kan dit rapport ook in totaal andere formaten worden gegenereerd.

Zo kunnen bijvoorbeeld XML, JSON of TXT bestanden worden aangemaakt die de bank automatisch kan verwerken.

Deze bestanden kunnen op gezette tijden automatisch naar de bank worden verstuurd, waarna de bank automatisch de nieuwe kredietlimiet kan toepassen.

Dit zonder dat de kredietnemer of de bank enige handmatige handelingen hoeft te verrichten!

Integratie van bedrijfsinformatie

De Asset Based lending plug-in heeft bedrijfsinformatie nodig om de berekening van de dekkingswaarde volledig automatisch uit te kunnen voeren:
 • Identificatie debiteuren en crediteuren

  Voor een automatische berekening van de dekkingswaarde is het vereist dat alle uit het boekhoudpakket geïmporteerde debiteuren en crediteuren worden geïdentificeerd. Om dit te realiseren bevat de Asset Based lending plug-in een koppeling met Corporate rating, de identificatie service van d-basics.

  Op basis van de ID’s kan de Asset Based lending plug-in vaststellen welke debiteuren ook als crediteur voorkomen (t.b.v. compensatie). Verder worden de ID’s gebruikt bij alle controles waarbij bedrijfsinformatie wordt gebruikt.

 • Bedrijfsinformatie kredietnemer (klant)

  Het bedrijfsrapport van de kredietnemer bevat informatie omtrent groepsstructuur van de kredietnemer. Deze informatie wordt gebruikt om vast te stellen welke debiteuren intercompany debiteuren zijn.

  Verder bevat het bedrijfsrapport informatie omtrent de solvabiliteit van de kredietnemer, deze informatie kan desgewnest aan het dekkingswaarderapport worden toegevoegd dat naar de bank wordt verstuurd.

 • Bedrijfsinformatie debiteuren

  De Asset Based lending plug-in kan de credit rating van de debiteuren importeren en op basis van deze informatie automatisch failliete debiteuren of debiteuren met een te lage credit rating afkeuren (het opvragen van de credit rating van debiteuren zal tot extra kosten leiden).

Automatische identificatie van debiteuren en crediteuren

Voor zover mogelijk identificeert d-basics Collector automatically de debiteuren en crediteuren automatisch. De mate waarin dit succesvol is hangt sterk af van de kwaliteit van de stamgegevens die uit het boekhoudpakket zijn geïmporteerd.

De debiteuren en crediteuren die niet automatisch kunnen worden geïdentificeeerd moeten handmatig worden geïdentificeerd door juiste onderneming te selecteren uit een lijst van meest voor de handliggende alternatieven.

Omdat de handmatige identificatie van de resterende debiteuren en crediteuren via d-basics Portal verloopt kan dit proces door de kredietnemer, de bank of d-basics worden verricht (d-basics berekent hiervoor kosten).

Ondersteuning door d-basics Service Desk

Omdat de Asset Based lending service een cruciale rol vervult in het financieringsproces, verleent d-basics Service Desk alle ondersteuning die nodig is om er voor te zorgen dat het versturen van de dekkingswaarderapporten niet wordt verstoord:

 • gedurende de installatiefase neemt d-basics Service Desk hiertoe actief contact met kredietnemer en biedt ondersteuning bij de installatie en configuratie van de software.
 • Nadat de software operationeel is opgeleverd kan de kredietnemer bij vragen of problemem met de software steeds een beroep doen d-basics Service Desk.

d-basics Service Desk is op Nederlandse werkdagen bereikbaar tussen 8:30 en 17:00 (CET) en biedt ondersteuning in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.